Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Sdružení přátel folkloru v Brně

Stanovy

1. Název a sídlo sdružení

1.1. Sdružení nese název Sdružení přátel folkloru v Brně, zkratka SPF v Brně.

1.2. Sídlem Sdružení přátel folkloru v Brně (dále jen „sdružení“) je Charbulova 3, 618 00 Brno.

2. Cíle a činnost sdružení

2.1. Sdružení je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Jeho členem mohou být fyzické i právnické osoby.

2.2. Sdružení působí na celém území České republiky, zejména však v Jihomoravském kraji a městě Brně.

2.3. Hlavním posláním sdružení je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů při pěstování hudebního, tanečního a slovesného folkloru národností žijících v České republice, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu na celém území České republiky i v zahraničí.

2.4. Při své činnosti sdružení spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

2.5. Cílů a poslání své činnosti sdružení dosahuje zejména prostřednictvím:

2.5.1. pořádání přednášek, seminářů, besed, kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, stáží, výstav, přehlídek, sympózií a festivalů folklorních souborů a skupin,

2.5.2. organizátorské činnosti v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.5.3. nákupu, prodeje a zprostředkovatelské služby v zájmu rozvoje a propagace folkloru a lidových tradic,

2.5.4. vzdělávací činnosti především lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou kulturu,

2.5.5. vydávání publikací a nosičů informací,metodických a propagačních materiálů,

2.5.6. vykonávání další činnosti pro rozvoj sdružení a jeho poslání, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi (uvedenými v bodě 2.4.), nebo k tomu jiné organizace a instituce inspiruje,

2.5.7. poskytování informací a poradenské činnosti pro své členy i širokou veřejnost,

2.5.8. dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů.

3. Členství ve sdružení

3.1. Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, soubor nebo skupina. Sdružení tedy má tři druhy členství:

3.1.1. individuální členství – tzv. členové příznivci,

3.1.2. kolektivní členství – soubory, skupiny a organizace,

3.1.3. čestné členství.

3.2. Členy přijímá výbor po doručení písemné přihlášky – „Kmenový list člena sdružení“, členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí.

3.3. O udělení čestného členství rozhoduje výbor sdružení.

3.4. Členové ve sdružení tvoří jednotlivé sekce, jsou to:

3.4.1. sekce mládeže, dospělých a národnostních menšin,

3.4.2. dětská sekce,

3.4.3. sekce hudební,

3.4.4. sekce členů příznivců.

3.5. Členství ve sdružení zaniká:

3.5.1. vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení o vystoupení z výboru sdružení,

3.5.2. pro neplnění členských povinností, na základě rozhodnutí výboru sdružení,

3.5.3. zánikem souboru, či skupiny, případně úmrtím individuálního člena,

3.5.4. pro hrubé porušení zájmů sdružení, na základě rozhodnutí výboru,

3.5.5. zánikem sdružení

4. Práva a povinnosti členů sdružení

4.1. Práva členů:

4.1.1. aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení,

4.1.2. obracet se na orgány sdružení s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti sdružení a žádat jejich řešení,

4.1.3. požívat všech výhod poskytovaných sdružením,

4.1.4. volit a být volen do orgánů sdružení, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů sdružení, je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let. Navrhovaní kandidáti musí být členy sdružení nebo členy člena sdružení – právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena sdružení – právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let,

4.1.5. být pozván na valnou hromadu případně náhradní valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady,

4.1.6. kdykoliv ze sdružení vystoupit,

4.1.7. žádat o vstup do kterékoliv sekce sdružení a vystoupit z ní. O přijetí do sekce sdružení rozhoduje výbor sdružení.

4.2. Povinnosti členů:

4.2.1. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to jednou ročně nejpozději do 30. března kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. Čestní členové jsou této povinnosti zproštěni,

4.2.2. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady a výboru sdružení,

4.2.3. je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke sdružení jménem člena sdružení právnické osoby,

4.2.4. v případě zvolení či jmenování do orgánu sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů sdružení.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

5.2. Valná hromada je shromážděním všech členů sdružení. Každý (kolektivní, individuální i čestný) člen sdružení má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny hlasů.

5.3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel valné hromady svolat náhradní valnou hromadu na místo a datum uvedené v pozvánce podle odstavce 5.4. Náhradní valná hromada musí mít totožný program jako valná hromada a je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu hlasů.

5.4. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za 24 měsíců na základě rozhodnutí výboru sdružení. Výbor uvědomí o valné hromadě všechny členy sdružení písemnou pozvánkou rozeslanou nejméně tři týdny přede dnem konání valné hromady, jinak je svolání valné hromady neplatné. V písemné pozvánce musí být obsažen program, datum, místo a čas konání valné hromady, jakož i datum, místo a čas konání náhradní valné hromady.

5.5. Výbor svolá valnou hromadu také v případě, požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů sdružení nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li výbor valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději do měsíce ode dne, kdy tak měla učinit namísto výboru, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen sdružení.

5.6. Valná hromada:

5.6.1. projednává výsledky činnosti sdružení,

5.6.2. projednává a schvaluje zprávy výboru,

5.6.3. projednává a schvaluje zprávy revizní komise,

5.6.4. projednává výsledky hospodaření sdružení,

5.6.5. rozhoduje o výši členských příspěvků,

5.6.6. rozhoduje o změnách stanov sdružení,

5.6.7. schvaluje program a směry činnosti sdružení na další období,

5.6.8. rozhoduje o počtu členů výboru a revizní komise,

5.6.9. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,

5.6.10. na základě návrhu výboru rozhoduje o zániku sdružení,

5.6.11. rozhoduje prostou většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.

6. Výbor sdružení

6.1. Výkonným orgánem sdružení je výbor, který tvoří zvolení zástupci z řad kolektivních, individuálních a čestných členů. Za svoji činnost je zodpovědný valné hromadě.

6.2. Minimální počet členů výboru je pět a měly by v něm být zastoupeny všechny sekce sdružení.

6.3. Výbor je volen na období čtyř let.

6.4. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení a další funkcionáře podle potřeby.

6.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů výboru sdružení pod mez stanovenou v odstavci 6.2., kooptuje výbor dalšího člena sdružení, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena výboru.

6.6. Výbor se schází nejméně čtyřikrát do roka. Výborové schůze svolává předseda, případně místopředseda. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může výborovou schůzi svolat kterýkoliv člen výboru.

6.7. Výbor zejména:

6.7.1. vytváří, koordinuje a řídí činnost sdružení,

6.7.2. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti sdružení,

6.7.3. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

6.7.4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,

6.7.5. svolává valnou hromadu,

6.7.6. předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny sdružení, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti sdružení, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti sdružení na další období,

6.7.7. rozhoduje většinou všech hlasů o vstupu sdružení do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity sdružení,

6.7.8. rozhoduje většinou všech hlasů o majetkových účastech v jiných právnických osobách,

6.7.9. rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,

6.7.10. zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,

6.7.11. zřizuje a ruší jednotlivé sekce sdružení, vydává, mění a ruší vnitřní pravidla sdružení. Vnitřní pravidla sdružení jsou neplatná, jsou-li v rozporu se stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.

6.8. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

6.9. Postavení člena výboru zaniká:

6.9.1. skončením funkčního období výboru,

6.9.2. volbou nového výboru po hromadném odstoupení všech členů předchozího výboru,

6.9.3. odvoláním člena výboru valnou hromadou,

6.9.4. odvoláním člena výboru vystupujícího jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

6.9.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen ve výboru vystupuje,

6.9.6. odstoupením,

6.9.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

6.9.8. úmrtím.

7. Statutární zástupce

7.1. Navenek jedná jménem sdružení předseda, který je statutárním zástupcem sdružení. K zastupování sdružení na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti sdružení může pověřit další členy výboru, zejména místopředsedu a hospodáře-pokladníka.

8. Vedoucí sekce

8.1. Každá sekce (odstavec 3.4.) má ve svém čele vedoucího sekce.

8.2. Vedoucí sekce je oprávněn jednat jménem sekce navenek sekce v otázkách, které sekce navrhla a byly schváleny výborem sdružení.

8.3. Vedoucí sekce musí být členem sdružení.

8.4. Vedoucí sekcí jmenuje a odvolává výbor sdružení.

8.5. Postavení vedoucího sekce zaniká:

8.5.1. odvoláním z funkce,

8.5.2. odstoupením,

8.5.3. zánikem členství vedoucího sekce ve sdružení,

8.5.4. ztrátou způsobilosti vedoucího sekce k právním úkonům,

8.5.5. úmrtím.

9. Revizní komise

9.1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení nezávislým na výboru sdružení. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

9.2. Revizní komisi tvoří nejméně tři členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

9.3. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné poloviny svých členů.

9.4. Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně místopředsedu revizní komise.

9.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci 9.2., kooptuje revizní komise dalšího člena sdružení, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena revizní komise.

9.6. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýkoliv člen revizní komise.

9.7. Revizní komise zejména:

9.7.1. nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření sdružení jako celku i jeho organizačních jednotek s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem sdružení,

9.7.2. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů sdružení a usnesení valné hromady a výboru,

9.7.3. informuje výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,

9.7.4. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření sdružení,

9.7.5. svolává valnou hromadu podle odstavce 5.5. těchto stanov,

9.7.6. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem,

9.7.7. rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.

9.8. Postavení člena revizní komise zaniká:

9.8.1. skončením funkčního období,

9.8.2. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,

9.8.3. odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,

9.8.4. odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena sdružení – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,

9.8.5. zánikem členství člena sdružení – právnické osoby, jejímž jménem člen v revizní komisi vystupuje,

9.8.6. odstoupením,

9.8.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

9.8.8. úmrtím.

10. Majetek a hospodaření

10.1. Sdružení hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem.

10.2. Zdrojem majetku jsou zejména:

10.2.1. příjmy z členských příspěvků,

10.2.2. granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,

10.2.3. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení specifikované v odstavci 2.5.,

10.2.4. nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných sdružením,

10.2.5. výnosy majetku sdružení.

10.3. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení, jakož i evidence majetku sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů.

10.4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení.

10.5. Za správnost evidence finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku odpovídá výboru sdružení hospodář – pokladník.

10.6. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor sdružení, uloženy v pokladně. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu sdružení v peněžním ústavu.

10.7. Dispoziční právo s finančními prostředky v peněžním ústavu je podmíněno vždy dvěma podpisy členů s dispozičním právem.

10.8. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky u peněžního ústavu mají:

10.8.1. předseda sdružení,

10.8.2. místopředseda sdružení,

10.8.3. hospodář – pokladník sdružení,

10.8.4. určení členové výboru.

10.9. Pro snazší financování některých vymezených úseků činnosti nebo sekcí mohou být při účtu sdružení v peněžním ústavu zřizovány podúčty s odlišným dispozičním právem, než je stanoveno v odstavci 10.8. stanov. Musí však být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby, toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet a jednou z nich musí být hospodář sdružení.

10.10. Při změně funkcionářů sdružení s dispozičním právem nebo při změně hospodáře – pokladníka se finanční prostředky a majetek sdružení předávají protokolárně.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

11.1. Sdružení zaniká:

11.1.1. dobrovolným rozpuštěním,

11.1.2. sloučením s jinou právnickou osobou,

11.1.3. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

11.2. O zániku sdružení podle odstavce 11.1.1. až 11.1.2 rozhoduje valná hromada na základě návrhu výboru.

11.3. Valná hromada sdružení v takovém případě současně rozhodne jak bude naloženo s majetkem sdružení a jmenuje likvidační komisi. Písemné dokumenty o činnosti a hospodaření sdružení budou předány do státního archívu.

~

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Sdružení přátel folkloru v Brně 13. 6. 2005 a nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy. Do této doby zůstávají v platnosti stanovy evidované pod č.VSP/1–1999/90-R ze dne 3. 1. 1991.

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek